Privacy Statement

OneDayClinic BV OneDayClinic BV, gevestigd aan Andreasplein 46

1058 GD, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://onedayclinic.nl Andreasplein 46

1058 GD, Amsterdam +31 (0)85 070 3483

Amit Atwal is de Functionaris Gegevensbescherming van OneDayClinic BV Hij/zij is te bereiken via amsterdam@onedayclinic.nl

Algemeen

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens gegevens vast. Voorafgaand aan het consult zullen wij informeren naar een aantal basis persoonsgegevens zoals naam, geslacht en geboortedatum. Indien gewest zullen wij ook uw telefoonnummer en/of email adres noteren.

Tijdens het consult zullen verschillende onderwerpen aan bod komen om een zo goed mogelijke risicoinschatting te maken en u goed medisch advies te kunnen geven. Hierbij moet u denken aan allergieën, medicatiegebruik, seksueel gedrag en sekspartners. Wij leggen deze gegevens vast in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van de zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen GEEN gegevens uit met derden zoals andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldingsplicht

Meldingsplicht kan verspreiding van infectieziekten helpen voorkomen. De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheidszorg. Meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Wij en het laboratorium zijn verplicht hepatitis B te melden aan de GGD. Dit zullen we echter altijd goed met u communiceren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OneDayClinic BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en of achternaam

– Geslacht

– Telefoonnummer indien je deze wilt doorgeven

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Uitslag van je SOA Test

– Bloedmonster, Urinemonster, Swaps

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via amsterdam@onedayclinic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

OneDayClinic BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je advies te geven over behandeling van een eventuele SOA

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

OneDayClinic BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort gegevensBewaartermijn
Persoonsgegevens Online Afspraak1 jaar
SOA Test uitslagen2 weken
IP Adres + Browsergegevens websitebezoek30 dagen
Bloedmonsters, urinemonster, swaps15 jaar volgens wet WGBO

Delen van persoonsgegevens met derden

OneDayClinic BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OneDayClinic BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OneDayClinic BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Naam verwerkerDoelGegevens
Onlineafspraken.nlHet maken van afspraken voor SOA Test, behandeling e.d.Naam, telefoonnummer, e-mailadres, Soort behandeling, datum afspraak en andere notities door klant ingevuld.
Qoorts.nlWeb + E-mail hostingGegevens verstrekt in email naar Onedayclinic, ipadres en andere browser gegevens welke in logs worden bewaard voor 30 dagen.
Google.nlAnalytics om gebruik website te metenUw website bezoek geanonimiseerd IP adres
Uitslagen portaalOpvragen testuitslagGeanonimiseerde testuitslagen. Bewaartermijn 2 weken.
Reinier Haga Medisch Diagnostisch CentrumUrine, Swaps, Bloedmonster

uitslagen

15 jaar verplicht bij wet WGBO

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OneDayClinic BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OneDayClinic BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar amsterdam@onedayclinic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

OneDayClinic BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OneDayClinic BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via amsterdam@onedayclinic.nl

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met ons via amsterdam@onedayclinic.nl Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.